ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤว่า Information  ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น  ข่าวสารข้อมูล ข้อสนเทศ สารนิเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยสรุปแล้วสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ จากความหมายนี้เราจะพบว่า สารสนเทศมีลักษณะสำคัญอยู่    3    ประการ 
           1. สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
           2. อยู่ในรูปแบบที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้งานได้
           3. มีความหมายหรือคุณค่าสำหรับใช้ในการดำเนินงานหรือตัดสินใจได้
        ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ อาจเกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่สนใจศึกษา ข้อมูลมักอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ คลื่นแม่เหล็กไฟ้า เป็นต้น ข้อมูลโดยส่วนใหญ่มักใช้แสดงปริมาณหรือการกระทำต่างๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ หรือการประมวลผล เช่น ชื่อของนักเรียน อายุ เพศ อุณหภูมิห้อง จำนวนโต้ะและเก้าอี้ของนักเรียน เป็นต้น
         สารสนเทศต่างจากข้อมูลโดยทั่วไปคือ เป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วและเป็นข้อมูลที่มีความหมายต่อผู้รับ คือสามารถเอาข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วนั้นไปใช้งานได้ เช่น ครูต้องการตัวแทนนักเรียนเป็นเป็นตัวแทนของห้องเพื่อส่งแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระหว่างห้อง ครูต้องใช้ข้อมูลด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาประมวลผลเพื่อให้ทราบว่านักเรียนคนใดได้ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุด แล้วจึงใช้ข้อมูลนั้นมาช่วยในการตัดสินใจในการคัดเลือก เป็นต้น