วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชาคำอธิบายรายวิชา
     ความหมายความสำคัญองค์ประกอบและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล  ฐานข้อมูล  การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต  การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ฯลฯ สำหรับการพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู


วัตถุประสงค์

 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนจบแล้วจะต้องมีพฤติกรรมและความสำคัญดังนี้
 1. อธิบายความหมายสำคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
 3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
 4. อธิบายความสำคัญของวิธีระบบได้
 5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
 7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
 8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้
 9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
 10. จำแนกแยกแยะและบอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
 11.  อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
 12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
 13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่นำมาใช้กับการเรียนการสอนได้
 14. สร้างสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
 15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศทั้งแบบสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้ทั้งแบบงานกลุ่มและงานเดี่ยว